Informácia o spracovaní osobných údajov

Všeobecné podmienky ochrany osobných údajov pre www.mottre.online a informácia o spracúvaní osobných údajov

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES („Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („ZoOÚ“)

I.Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov je Mgr. Diana Lajzová., IČO 52466116, so sídlom Rúbanisko 1/12, 984 03 Lučenec (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Adresa pre poštový styk: Mgr. Diana Lajzová, Rúbanisko 1/12, 984 03 Lučenec, SR,

Telefónne číslo/ sms: +421 902 608 069,

E-mail: hello@mottre.online

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Informácie o súboroch cookies

Čo sú cookies

Cookies sú drobné textové súbory ukladané do tvojho počítača. Ukladá ich internetový prehliadač na žiadosť jednotlivých webových stránok, ktoré si pozeráš. Webové stránky si môžu spätne vyžiadať obsah súboru. Podľa neho zistia, ktoré stránky ste navštívil, či máte niečo v košíku alebo či ste prihlásený. Cookies sú nutné pre správne fungovanie väčšiny rozsiahlejších stránok na internete, studiosml.co ich však takmer nepožíva, neboj.

Aké typy cookie súborov bežne WordPress stránky používajú

Tento text je tu skôr pre zaujímavosť, pretože cookies sa týkajú prevažne zaregistrovaných a prihlásených používateľov a na stránke mottre.online sa nemôžete zaregistrovať. Tieto cookies sa vás netýkajú a stránka mottre.online ti ich nevytvára.

Vypnutie ukladania cookies

Bežné internetové prehliadače umožňujú vo svojom nastavení vypnúť prácu s cookies. Ak si vypnete cookies na mottre.online, všetko by malo bez problémov fungovať. Myslite však na to, že na kope iných stránok (hlavne internetových obchodoch) môže vypnutie cookies znepríjemniť používanie stránky.

Analytics

Mottre.online používa Google Analytics. Aby sme mali prehľad o počte návštev stránky a čítanosti jednotlivých článkov. IP adresy sú však anonymizované. Okrem získania prehľadu o čítanosti tieto dáta nijak nepoužívame.

Aké práva máte ohľadom svojich dát

Máte právo od toho, kto jej osobné údaje spracúva, požadovať:

 1. 1. vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, ako aj prístup k jej osobným údajom a ďalším informáciám,
 2. 2. opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 3. 3. vymazanie (tzv. zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú ak je splnený jeden z dôvodov uvedený v čl. 17 nariadenia, napríklad ak:
 • ak už ich prevádzkovateľ nepotrebuje
 • ak ich prevádzkovateľ spracúva nezákonne,
 1. 1. Obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z prípadov uvedený v čl. 18 nariadenia,
 2. 2. Prenesenie údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak je to technicky možné, ak sa spracúvanie zakladá na:
 • súhlase, výslovnom súhlase alebo zmluve,
 • je vykonávané automatizovanými prostriedkami spracúvania,
 1. 1. Na základe námietky  ukončenie spracúvania, napr. ak sú spracúvané osobné údaje dotknutej osoby na marketingové účely alebo z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie,
 2. 2. Aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne ovplyvňujú.
 • 3. právo za určitých okolností žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania. Dotknutá osoba môže vyjadriť svoje stanovisko a napadnúť takéto rozhodnutie prevádzkovateľa.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov pre www.mottre.online nadobúdajú účinnosť dňa 01. 03.2021

Spracovanie osobných údajov

Mgr. Diana Lajzová, Rúbanisko 1/12, 984 03 Lučenec, hello@mottre.online, 0902608069,

ako prevádzkovateľ osobných údajov, v súlade s Nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, týmto informuje dotknutú osobu, že jej osobné údaje („OÚ“) budú spracované prevádzkovateľom za účelom:

prieskum trhu podnikateľského zámeru prevádzkovateľa – právny základ spracovania OÚ je súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia), poskytnutie OÚ na tento účel a právny základ spracúvania je dobrovoľný, na základe vopred udeleného súhlasu zo strany dotknutej osoby.

Následkom neudelenia súhlasu a neposkytnutia OÚ je nemožnosť zúčastniť sa prieskumu trhu podnikateľského zámeru prevádzkovateľa a nemožnosť zaslať predbežnú objednávku na služby/ tovar prevádzkovateľa. OÚ nebudú poskytnuté žiadnym príjemcom, ani tretím stranám.Dotknutá osoba má právo voči prevádzkovateľovi:

na prístup k OÚ,na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania OÚ,namietať proti spracúvaniu OÚ,na prenosnosť OÚ,kedykoľvek udelený súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, a to informovaním prevádzkovateľa ktorýmkoľvek spôsobom z nižšie uvedených:

Adresa pre poštový styk: Rúbanisko 1/12, 984 03 Lučenec

Telefónne číslo/ sms: 0902608069

E-mail: hello@mottre.online

podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, telefón: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk).Osobné údaje budú uchované po dobu trvania prieskumu trhu podnikateľského zámeru prevádzkovateľa alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, čo nastane skôr.